• زید بن کردمزید بن معقلسالم بن عمروسالم مولی بنی مدینه کلبیسالم مولی عامر بن مسلمسعد بن بشر بن عمر حضرمیسعد بن حارث انصاریسعد بن حرثبرگرفته از کتاب پژوهشی پیرامون شهدای […]
  • در منابع رجال و تاریخ از او یاد و نامی نیست. جز اینکه در رساله تسمیه مَنْ قُتِل مع الحسین علیه السلام و- علی الظاهر- به نقل از آن در […]
  • امام علیهالسلام پس از آن همه مصایب و جنگها، تشنه، خسته و ناتوان شده و روز، رو به پایان است. شمر و عمر بن سعد میخواهند که هر چه زودتر […]