• میلاد گل رسول و زهرا و علی است زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است ما را دگر از روز جزا بیمی نیست چون بر دل ما عشق حسین […]
  • استاد تاریخ و فلسفه شیخ عبدالحی کتانی از علماء اهل سنت در [ صفحه ۱۴۳] کتاب نظام الحکومه النبویه المسمی «التراتیب الاداریه [۱۰۲] » گوید: و لعله اول من رتبه […]
  • شیخ امام فقیه قطبالدین راوندی (ره) در کتاب نفیس (الخرائج و الجرائح [۵۰] ) نقل کرده از یحیی بن هرثمه [۵۱] گوید: مرا متوکل پیش خود خوانده و به من […]