استانداران مختار

۱ – عبدالله بن حارث نخعی، برادر مالک اشتر و عموی ابراهیم، استاندار ارمنیه (شامل منطقهی وسیعی از شمال غربی ایران و شمال عراق و جنوب ترکیه و قسمتی از آسیای میانه)؛۲ – محمد بن عمیر، استاندار آذربایجان؛ وی از چهرههای معروف طایفهی دارم – از قبایل مهم عراق – بود و عبدالملک مروان علت عظمت طایفهی دارم را وجود شخصیتهایی همچو محمد بن عمیر میدانست.۳ – عبدالرحمن بن سعید بن قیس، استاندار موصل؛ پدر او از یاران خاص و فرماندهان نظامی امیرمومنان علیهالسلام و رئیس طایفهی همدان بود. [۲۷۳] . [ صفحه ۱۷۳] ۴ – اسحاق بن مسعود، استاندار مدائن و منطقهی جوخی؛ مردم مدائن عمدتا ایرانی بودند و با زبان فارسی سخن میگفتند و از جانب امیرالمومنین علیهالسلام سعد بن مسعود ثقفی استاندار آن جا بود که این منصب را تا پایان حکومت امام حسن علیهالسلام بر عهده داشت.۵ – قدامه بن ابیعیسی نصری، فرماندار بهقباد بالا؛ [۲۷۴] .۷ – حبیب بن منقذ ثوری، فرماندار بهقباد سفلی؛۸ – سعید بن حذیفه بن یمان، فرماندار حلوان – از شهرهای مهم عراق؛ سعید از سران شیعه و از رهبران نهضت توابین بود و پدرش، حذیفه بن یمان، از اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله بود.سعید بیش از هزار مرد جنگ جوی مسلح تحت فرمان دهی داشت و مختار ماهانه هزار درهم برای مخارج آنان، به سعید میپرداخت. [۲۷۵] .
برگرفته از گتاب پیامد های عاشورا نوشته آقای ابوالفضل اردکانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *