اصحاب و شاگردان

اصحاب امام حسین عبدالرحیم بن عبد رب خزرجی

عبدالسلام بن عروه
عبدالله الاعلی یزید کلبی
عبدالله بن ابی بکر
عبدالله بن ابی دجانه
پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص: ۴۱۱
عبدالله بن ابی سفیان بن حارث
عبدالله بن ابی عروه غفاری
عبدالله بن بدر
عبدالله بن بشر خثعمی
عبدالله بن یقطر
عبدالله بن ثبیت
عبدالله بن حارث نوفلی
عبدالله بن خالد صیداوی
عبدالله بن زید
عبدالله بن سریع
عبدالله بن عروه غفاری
عبدالله بن عزره غفاری
عبدالله بن عزوده غفاری
عبدالله بن عزوه غفاری
عبدالله بن عفیف ازدی
عبدالله بن عمر کلبی
عبدالله بن عمر کندی
عبدالله بن عمرو بن عیاش
عبدالله بن عمرو کلبی
عبدالله بن عمیر کلبی
عبدالله بن قیس
عبدالله بن یزید بن ثبیت قیس
عبدالله بن یقطر
عبدالله بن یقطین
عبدالله قیس بصری
عبد بن عمیر کلبی
عبد قیس بصری عبدی
عبیدالله بن بدر بن رقیط
عبیدالله بن بشیر
عبیدالله بن زید بصری
عبیدالله بن عمرو کندی
عبیدالله بن قیس
عبیدالله بن یزید بن نبیت
عبیدالله بن یزید بن ثبیط
عبیدالله بن یقطر
عثمان بن عروه غفاری
عثمان بن فروه غفاری
عروه
عروه غفاری
عقبه بن صلت جُهنی
علی بن حر ریاحی
علی بن مظاهر اسدی
عماد بن حسان
عماده بن ابی سلامه
عمار بن ابی سلامه دالانی
عمار بن حسان طائی
عماره بن سلامه
عماره بن ابی سلامه
عماره بن حسان
عماره بن صلخب ازدی
پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص: ۴۱۲
عمران بن ابی کعب
عمران بن کعب بن حارث اشجعی
عمران کلبی
عمر بن ابی تمام صائدی
عمر بن ابی کعب
عمر بن احدوث
عمر بن جناده انصاری
عمر بن جندب حضرمی
عمر بن خالد صیداوی
عمر بن ضبیعه
عمر بن عبدالله
عمر بن قبرطه انصاری
عمر بن قرط انصاری
عمر بن قرظه انصاری
عمر بن کعب انصاری
عمر بن کلبی
عمر بن کناد
عمر بن شیعه
عمر بن مطاع جعفی
عمر بن مطیع
عمرو بن ابی مطاع
عمرو بن احدوث حضرمی
عمرو بن جناده انصاری
عمرو بن جندب حضرمی
عمرو بن خالد ازدی
عمرو بن خالد صیداوی
عمرو بن خلف
عمرو بن ضبعه
عمرو بن ضبیعه
عمرو بن عبدالله انصاری
عمرو بن عبدالله جندعی
عمرو بن عبدالله مذحجی
عمرو بن قرطه
عمرو بن قرظه بن کعب انصاری
عمرو بن کعب انصاری
عمرو بن شیعه
عمرو بن مطاع جعفی
عمیر انصاری
عمیر بن حصین
عمیر بن عبدالله مذحجی
عمیر بن قرظه
عمیر بن کناد
عمیر بن کنار
عمیر بن مطاع
غره
غلام ترک
غمر بن کناد
غیلان بن عبدالرحمان
فروزان
فیروزان
پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص: ۴۱۳
قارب بن عبدالله دئلی
قارب دیلمی
قاسط بن ذهبی
قاسط بن زهر
قاسط بن زهیر تغلبی
قاسط بن ظهیر تغلبی
قاسط بن عبدالله
برگرفته از کتاب پژوهشی پیرامون شهدای کربلا نوشته آقای عبد الحسین ﺑﯿﻨﺶ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *