اخلاق و فضائل

امام حسین بهترین بنده خدا

حـذیـفـه یمان می گوید: روزی پیامبر اکرم (ص) وارد مسجد شد امام حسین (ص) را روی دوش گـرفـتـه بادست های مبارکش پاهای او را به سینه می فشرد فرمود: ای مردم می دانم درباره چه مـوضوعی اختلاف دارید (منظورش بهترین های بعد از خودش بود این حسین بن علی (ص) کسی اسـت کـه بـهـتـریـن جده (مادر بزرگ) را دارد، جدش محمد، رسول خدا(ص)، سالار پیامبران و جده اش خدیجه، دختر خویلد،اولین زنی است که به خدا و رسولش ایمان آورد این حسین بن علی بـهـتـرین پدر و مادر را دارد، پدرش علی بن ابیطالب برادر، وزیر و پسر عموی رسول خدا و اولین مردی است که به خدا و رسولش ایمان آورد و مادرش فاطمه دختر محمد بانوی زنان جهان است ایـن حـسین بن علی بهترین عمو و عمه رادارد، عمویش جعفر بن ابیطالب است که خدایش با دو بـال زیـنت داده تا در بهشت به هر جا که خواهدپرواز کند و عمه اش، ام هانی دختر ابیطالب است ایـن حـسـیـن بن علی (ص) بهترین دایی و خاله را دارد،دایی اش قاسم پسر رسول خدا و خاله اش زینب، دختر رسول خداست، آن گاه کودک را از شانه خود برزمین نهاد تا در پیش رویش به بازی بـپـردازد و فـرمـود: مردم این حسین، جد و جده اش در بهشت اند، دایی و خاله اش در بهشت اند و خودش و برادرش نیز در بهشت اند [۲۰] .
اگر مردم می دانستند
از تـشـیـیـع جـنـازه بر می گشتیم در بین راه امام حسین (ص) خسته شد و کنار راه نشست ابو هـریره (پیرمرد مورد احترام زمان خود) در کنارش نشست و با لباس خود خاک از پای آن حضرت می ستردحضرت فرمود: ابوهریره! چرا تو این کار را می کنی؟.
عـرض کـرد: بـگـذار مـن ایـن کـار را بکنم، به خدا اگر آنچه را من درباره تو می دانم، این مردم می دانستندتو را برگردن های خود حمل می کردند [۲۱] .
مدرک بن عماره نقل می کند که روزی ابن عباس را دیدم که رکاب حسن و حسین را گرفته بود و راه مـی بـرد بـه او اعـتراض کرده گفتند: تو رکاب آنها را گرفته ای، در حالی که از آنها مسن تر هستی؟
! گفت: این دو فرزندان رسول خداو جگرگوشه او هستند، آیا سعادتی از این بالاتر است که من رکاب آنها را بگیرم [۲۲] .
برگرفته از کتاب امام حسین(ع)و عاشورا از دیدگاه اهل سنت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *