ازدواج و همسران

تاریخ عقد و زفاف صدیقه طاهره

و در وقائع ماه ذی الحجه گوید: اول یوم منه لسنتین من الهجره زوج رسول اللهصلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین علیهالسلام به سیده نساء العالمین فاطمه الزهراء البتول علیهاالسلام [۱۲۰] معلوم میشود این روایت که در اول ماه ذی الحجه سال دوم از هجرت تزویج صدیقهی طاهره علیهاالسلام با امیرالمومنین علیهالسلام اتفاق افتاده آن را نیز شیخ مفید (ره) روایت کرده و از مشایخش به وی رسیده و لذا در اول ذی الحجه آن را نگارش داده چنانچه نیمهی ماه رجب را نوشته است. و نیز در مسار الشیعه در وقائع ماه محرم فرموده: و فی لیله احدی و عشرین سنه ثلاث من الهجره کان نقل فاطمه علیهاالسلام الی امیرالمومنین علیهالسلام و زفافها الیه و لها یومئذ سته عشر سنه و روی تسع سنین [۱۲۱] . یعنی در شب بیست و یکم سال سوم از هجرت حضرت زهراء [ صفحه ۱۶۰] علیهاالسلام را نقل داده و شب عروسی آن بانوی عصمت کبری با امیرالمومنین علیهالسلام بود و در ان روز صدیقهی طاهره علیهاالسلام در سن شانزده سالگی بوده و روایت شده نه سال داشته است. این دو فقره فرمایش شیخ اعظم (ره) راجع به سن صدیقهی طاهره علیهاالسلام در موقع عقد و زفاف در مسار الشیعه باید با تاریخ ولادت و وفاتی که نسبت به صدیقهی کبری علیهاالسلام در همان کتاب ذکر کرده سنجیده شود چنانچه در وقائع ماه جمادیالاخره میفرماید: و فی العشرین منه سنه اثنتین من المبعث کان مولد سیده النساء فاطمه الزهراء علیهاالسلام و هو یوم شریف یتجدد فیه سرور المومنین [۱۲۲] . و نیز فرموده: جمادیالاخره الیوم الثالث سنه احدی عشره من الهجره کانت وفاه سیده النساء فاطمه الزهراء بنت رسول اللهصلی الله علیه و آله و سلم و هو یوم یتجدد فیه احزان اهل الایمان [۱۲۳] .
آنچه از کلمات شیخ مفید استفاده میشود
آنچه از کلمات شریفهی شیخ مفید (ره) در کتاب مسار الشیعه نقل شده و میتوان از آنها نتیجه اخذ کرد این است: ولادت با سعادت صدیقهی کبری علیهاالسلام که در سال دوم مبعث در بیستم جمادی الاخره اتفاق افتاده و عقد نکاح بنا به قول شیخ (ره) که در نیمهی ماه رجب پنج ماه از هجرت [ صفحه ۱۶۱] گذشته واقع شده سن بانوی عصمت کبری در آن موقع تقریبا یازده سال میشود که موافق نسخهی خطی از مسار الشیعه است. و بنا به فرمایش دیگرش که در اول ماه ذی الحجه دو سال از هجرت گذشته عقد اتفاق افتاده سن صدیقهی طاهره سلاماللهعلیها در موقع تزویج سیزده سال خواهد بود و کلماتش صریح است که میان عقد و زفاف فاصله شده است. و زفاف که در بیست و یکم محرم سال سوم از هجرت واقع گشته که یک سال یا تقریبا دو سال بعد از وقوع عقد زفاف واقع شده پس در آن موقع چهارده سال داشته ولی شیخ (ره) فرموده که در آن موقع عصمت کبری شانزده سال داشته است وجهش معلوم نشد و بنا به فرمایش شیخ (ره) عصمت کبری در زمان رحلت که سوم جمادی الاخره سال یازده از هجرت است باید بیست و چهار سال داشته باشد. و بنا به تاریخ ولادت که شیخ (ره) ذکر کرده که دو سال بعد از مبعث است و تاریخ رحلت که سال یازده از هجرت است سنین عمر مبارک شفیعهی روز جزا بیست و دو سال میشود والله العالم. و نیز گفته میشود: خیلی از وقائع تاریخی وجود دارد که شیخ مفید (ره) ابدا به آنها اشاره نفرموده و در تالیفات بسیار ارزندهی خود که از مصادر مهم بشمار است به آنها تصریح نفرموده است حالا ما نمیتوانیم ادعاء کنیم چون شیخ مفید (ره) مرقوم نفرموده مثلا فلان قضیه حقیقت ندارد از باب مثال به چند مورد اشاره مینمایم: [ صفحه ۱۶۲]
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *