معجزات و کرامات

خون گریستن درخت چنار زرآباد قزوین، در عزای امام حسین

آثار دگرگونی اجسام از زمان شهادت حضرت حسین (ع) تاکنون، پس از گذشت چهارده قرن، هنوز در گوشه و کنار به چشم میخورد، یکی از آنها جاری شدن خون از درخت چنار زرآباد است. زرآباد از قصبات قزوین در نزدیکی قلعهی موت است. [ صفحه ۷۷] هر سال روز عاشورا هزاران نفر برای مشاهدهی چنار خونبار به آنجا میروند و روان شدن خون را از آن درخت، به چشم خود میبینند.آیه الله فقید، سید موسی زرآبادی در کتاب «کرامات» به تفصیل از جاری شدن خون از درخت چنار در روز عاشورا، گفتگو کرده و از پدرش سید علی و از جدش سید مهدی نقل کرده است که در هیچ سالی این موضوع تعطیل نشده است. این کتاب چاپ شده و نسخهی خطی آن نیز در کتابخانهی پسرش سید جلیل زرآبادی در قزوین، موجود است. آیه الله مظفری خلاصهی آن مطالب را در کتاب «ایضاح الحجه» آورده است.مرحوم آیه الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره نیز در «حاشیه عروه» به هنگام بر شمردن خونهای پاک مینویسند: «همچنین است خونی که از درخت موجود در قریهی زرآباد از توابع قزوین خارج میشود».نویسندهی مقدمهی «خصائص الحسینیه» سال گذشته با جمعی از دوستان به زرآباد رفته و روان شدن خون را از این درخت با چشم خود دیده است و از خوانندگان کتاب دعوت میکند که روز عاشورا به زرآباد بروند و این درخت را با چشم خود ببینند.او مینویسد: این درخت در کنار قبر مطهر زادهای مشهور به «علی بن موسی بن جعفر (ع)» قرار دارد و ظاهرا بیش از ششصد یا هفتصد سال از عمرش گذشته است. در سال گذشته که این ناچیز افتخار حضور در آنجا را داشتم، درست در لحظهی اذان صبح خون جاری شد و بیش از چهار ساعت ادامه داشت. [۳۸] . [ صفحه ۷۸]
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *