معجزات و کرامات

روانی شدن کسی که به نام حضرت ابوالفضل العباس قسم ناحق یاد کرد

حضرت حجهالاسلام و المسلمین حاج آقا نمازی – منبری معروف اصفهان – از قول یکی از دوستانشان این دو قضیه را نقل فرمود:دو چیز در حرم حضرت عباس (ع) دیدم:یکی این که در صحن حضرت قمر بنیهاشم (ع) در شب جمعهای که من و عدهی دیگری مشغول کار بودیم، دیدیم یک دسته پرنده که مثل مرغابی بودند، دور گنبد امام حسین (ع) آمدند و سپس دور گنبد حضرت اباالفضل (ع) نیز دور زدند. مثل اینکه میخواستند تعظیم کنند! سر فرود آوردند و رفتند، ما دست از کار کشیدیم و به این [ صفحه ۱۴۱] صحنه نگاه میکردیم.قضیهی دوم اینکه: شب که به حرم حضرت اباالفضل (ع) آمدیم، جوانی را مشاهده کردیم که روانی بود و سه چهار نفر هم از عهدهی او برنمیآمدند، و با زنجیر پایش را به ضریح بسته بودند.ما زیارت و کارهایمان را انجام دادیم و به منزل رفتیم و هنگام صبح که به حرم آمدیم، تا زیارت کنیم و به کار مشغول شویم، دیدیم این جوانی که هیچکس از عهدهی او برنمیآمد، آرام شده است، ولی هنوز زنجیر به پایش بسته است؛ اما طرف دیگر زنجیر که به ضریح بسته بود، باز شده است.خادم حرم زنجیر را از پایش نیز باز کرد، و زوار به جوان پول میدادند.به پدرش گفتیم: «فرزند شما چه مرضی داشت؟!» پدرش گفت: «این فرزند به ناحق به حضرت ابوالفضل (ع) قسم خورده بود، و از آن ساعت حواس پرتی پیدا کرد! هر جا هم که او را بردیم نتیجهای نگرفتیم، بالاخره او را به اینجا آوردیم و متوسل به حضرت ابوالفضل (ع) شدیم و حضرت شفایش دادند.» فردا شب که آن جوان را دیدیم، داشت وضو میگرفت تا به حرم حضرت امام حسین (ع) برود. [۸۹] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *