احادیث و سخنان

سخنان امام حسین دنیا طلبی در حادثه کربلا

دلبستگی به دنیا و خوگرفتن به رفاه و لذائذ زندگی، سبب می شود که افراد در هنگام نیاز بـه فـداکـاری و جـانـبـازی، حـضـور لازم را در صـحـنـه دفـاع از حـق و مـبـارزه بـا بـاطـل نـداشـته باشند. تاکیدهای فراوانِ پیامبران و پیشوایان دین در مورد دلبسته نشدن به زنـدگـی مـادی بـرای درمان همین درد است. خود سیدالشهداء(ع) نیز مردم را (بندگان دنیا) می شمارد که تا وقتی زندگیشان بر مدار دین بچرخد، دم از دین می زنند، اما هرگاه که با بلاها و رنـجـهـا و سـخـتـیـهـا آزمـوده شوند، دینداران واقعی اندک می شوند: (اَلناسُ عَبیدُ الدُنْیا… فَاِذا مُحِصُوا بِالْبَلاء قَلَ الدَیانُونَ) [۳۸۳] .بـویـژه اگـر این دنیاطلبی از راه حرام باشد و هدیه های نامشروع و غذاهای حرام و شبهه ناک، شکمها را پرکرده باشد، هم دلها از درک و دریافت هدایت و حق محروم می شود، هم لقمه های حرام، دینداری و تعهد را کاهش می دهد وعمل به وظیفه را در بوته فراموشی قرار می دهد. امام حسین (ع) روز عـاشـورا در خـطاب به سپاه کوفه و نکوهش از اینکه آنان نه به سخن حق حضرت گوش می دهند ونه دعوتش را به حق و رشاد می پذیرند رمز این حالت را همین گرایش به دنیای حرام می داند ومی فرماید:(هـمـه شـمـا فـرمان مرا سرپیچی می کنید، به سخنم گوش فرانمی دهید (حق دارید، چرا که) تـحـفه ها و هدیه هایتان همه از حرام است وشکمهایتان از حرام پر شده است، پس بر دلهای شما مـهـر خـورده، وای بـر شـمـا چـرا سـاکـت نـمـی شـویـد، چرا گوش نمی دهید و نمی شنوید؟ (قَدِ انـْخـَزَلَتْ عـَطـِیـاتُکُمْ مِنَ الْحَرامِ وَ مُلِئَتْ بُطُوُنُکُمْ مِنَ الْحَرامِ فَطُبِعَ علی قُلوبِکُمْ، وَیْلَکُم اَلا تُنْصِتوُنَ؟ اَلا تَسْمَعوُن؟) [۳۸۴] .مقام معظم رهبری در یادکرد نسبت به این عامل می فرماید:(دنـبـال شـهـوترانـیـهـا و هـوسـهـا ودر یـک جـمـله دنـیـاطـلبی رفتن وبه فکر جمع آوری ثروت و مـال بـودن و التـذاذ و بـه دام شـهـوات دنـیـا افـتـادن و اصل دانستن اینها و فراموش کردن آرمانها، این دردِ اساسی و بزرگ است و ما هم ممکن است به این درد، دچار بشویم.) [۳۸۵] .عـلاوه بـر ایـنـکـه گـرایشهای دنیاخواهانه و ریاست طلبانه، گاهی انسانها را از نصرت حق و مـبـارزه بـا بـاطـل بـازمـی دارد، گـاهـی هـم از سـوی ظـالمـان و اهـل بـاطـل، بـا بـذل مـال و وعده های دنیوی، دام بر سر افراد می گسترند و دلها را به سوی خـودشـان جـذب مـی کـنـنـد و ایـن گـونـه پـشـت جـبـهـه حـق را خـالی مـی سـازنـد. سـپـاهـی از پـول و لشـکـری از مـطـامـع دنـیـوی گـاهـی کـارسـازتـر از سـاز وبـرگ نـظـامـی و جـنگجویان عـمـل مـی کـند. در عاشورا از این شیوه استفاده شد تا بزرگان کوفه وبصره دست از یاری امام بـکـشـنـد و هوادار والی اموی شوند. به نقل تاریخ، اشراف وشخصیتهای ذی نفوذ را با رشوه هـای بـزرگ و پـرکردن کیسه ها، به سوی خود کشیدند و مودت ویاری آنان را در جهت خویش به کارگرفتند. [۳۸۶] .فریب دنیا وجلوه های آن را خوردن، آخرت را از یاد می برد و در یک معامله زیانبار، انسان را به فـروختن آخرت وسعادت ابدی به دنیای گذرا وامی دارد. در زیارت اربعین، از حادثه عاشورا چنین گزارش شده است:(کسانی برای کشتن امام حسین همدست و همداستان شدند که دنیا فریبشان داد و بهره خویش را به چـیـزی فـرومـایـه و بـی ارزش فـروختند و آخرت خود را به بهای ناچیز واندک معامله کردند و از روی تـکـبـر، در هـواپـرسـتـی خـود غـوطـه خوردند و تو و پیامبرت را به خشم آورده، پیروی از اهـل دشـمـنـی ونـفـاق کـردنـد: وَ قـَدْ تـَوازَرَ عـَلَیـْهِ مـَنْ غـَرَتـْهُ الدُنْیا وَ باعَ حَظَهُ بِالاَْرْذَلِ الاَْدْنی…) [۳۸۷] .
برگزیده از کتاب پیام های عاشورا نوشته آقای جواد محدثی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *