از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

شعر عاشورا – بـیـاد عـزیـز دل بـوتـراب

بـیـاد عـزیـز دل بـوتـراب
دلـم گشته پرخون و چشمم پـرآب

بـمـاه مـحـرم بـدشـت بـلا
شد از جور عدوان چو قحطی آب

پـس از قـتـل یـاران و انـصـار او
جـوانـان دیـن آل خـتـم مـآب

حـسـیـن عـلـی مـرد مـردان عـشق
روان شد به میدان کین با شتاب

چـو پـروانـه بـر گـرد شـمـع رخـش
گـرفـتـنـد طـفلان ز اسبش رکاب

یـکـی گـفـت بـابـا کـجـا می روی
الا ای شـهـنـشـاه مـالـک رقاب

سـکـیـنـه بـشـد سـد راه پـدر
سـتـاره سـتـاره بـر مـاهـتـاب

پـدر جـان دمـی خـاطـرم شـاد کـن
کـه دیدار ما شد به روز حساب

پـیـاده شـد از اسـب سـبـط رسـول
بـبـوسـیـد او را بـچـشـم پـرآب

بـبـوسـیـد او را نـوازش کـنـان
پـس آنـگـاه زد بر تکاور رکاب

روان شـد بـه مـیـدان چـو شیر ژیان
بـجـنـگـیـد بـا لـشـگر بی حساب

ولـی آه از جـور گـردون کـه شـد
حـسـیـن علی کشته در پیش آب

بخون غوطه ور گشت عطشان حسین
دل آب بـر حـال او شـد کـبـاب

«حـیـاتـی» از ایـن مـاجـرا دم مـزن
فکندی شرر بر دل شیخ و شاب

امـیـد اسـت در روز مـحـشـر شـوی
ز لـطـف حـسـیـن عـلی کامیاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *