مقتل

مقتل ابصار العین فی انصار الحسین – فهرست یاران

۱ – ابوبکر بن علی (ع)۲ – ابوبکر بن حسن (ع)۳ – ابوالحتوف انصاری۴ – ادهم بن امیه عبدی۵ – اسلم غلام حسین (ع)۶ – امیه بن سعد طائی۷ – انس بن حارث کاهلی۸ – بریر بن خضیر همدانی۹ – بشر بن عمرو کندی۱۰ – بکر بن حی تمیمی۱۱ – جابر بن حجاج تیمی۱۲ – جبله بن علی شیبانی۱۳ – جعفر بن علی (ع)۱۴ – جعفر بن عقیل۱۵ – جناده بن حارث سلمانی۱۶ – جناده بن کعب انصاری۱۷ – جندب بن حجیر خولانی۱۸ – جون مولی ابوذر۱۹ – جوین بن مالک تمیمی۲۰ – حارث بن امرء القیس کندی۲۱ – حارث بن بنهان غلام حمزه۲۲ – حباب بن عامر تیمی۲۳ – حبشی بن قیس نهمی۲۴ – حبیب بن مظهر اسدی۲۵ – حجاج بن بدر سعدی۲۶ – حجاح بن مسروق جعفی۲۷ – حر بن یزید ریاحی۲۸ – حلاس بن عمرو راسبی۲۹ – حنظله بن اسعد شبامی۳۰ – رافع غلام مسلم ازدی۳۱ – زاهر بن عمرو کندی۳۲ – زهیر بن سلیم ازدی۳۳ – زهیر بن قین بجلی۳۴ – زیاد بن عریب صائدی۳۵ – سالم غلام عامر عبدی۳۶ – سالم برده بنی مدینه الکبی۳۷ – سعد بن حارث انصاری۳۸ – سعد غلام علی (ع)۳۹ – سعد بردهی عمرو بن خالد۴۰ – سعید بن عبدالله حنفی۴۱ – سلمان بن مضارب بجلی۴۲ – سلیمان برده حسین (ع)۴۳ – سوار بن منعم نهمی۴۴ – سوید بن ابیمطاع خثعمی۴۵ – سیف بن حارث جابری۴۶ – سیف بن مالک عبدی۴۷ – شبیب بردهی حارث جابری۴۸ – شوذب شاکری۴۹ – ضرغامه بن مالک تغلبی۵۰ – عائذ بن مجمع عائذی۵۱ – عابس شاکری۵۲ – عامر بن مسلم عبدی۵۳ – عباد بن مهاجر جهنی۵۴ – عباس بن علی (ع)۵۵ – عبدالله بن علی (ع)۵۶ – عبدالله بن حسن (ع)۵۷ – عبدالله بن حسین (ع) (علی اصغر)۵۸ – عبدالله بن بشر خثعمی۵۹ – عبدالله بن عمیر کلبی۶۰ – عبدالله بن عروه غفاری۶۱ – عبدالله بن مسلم بن عقیل۶۲ – عبدالله بن یقطر حمیری۶۳ – عبدالله بن یزید عبدی۶۴ – عبیدالله بن یزید عبدی۶۵ – عبد الاعلی بن یزید کلبی۶۶ – عبدالرحمن بن عقیل۶۷ – عبدالرحمن بن عبدرب انصاری۶۸ – عبدالرحمن بن عروهی غفاری۶۹ – عبدالرحمن ارحبی۷۰ – عبدالرحمن بن مسعود تیمی۷۱ – عثمان بن علی (ع)۷۲ – عقبه بن صلت جهنی۷۳ – علی بن حسین (ع)۷۴ – عمر بن جنادهی انصاری۷۵ – عمر بن ضبیعهی ضبعی۷۶ – عمرو بن خالد صیداوی۷۷ – عمرو بن عبدالله جندعی۷۸ – عمرو بن قرظهی انصاری۷۹ – عمرو بن کعب صائدی۸۰ – عمار بن حسان طائی۸۱ – عمار بن سلامه دالانی۸۲ – عمار بن صلخب ازدی۸۳ – عون بن عبدالله بن جعفر۸۴ – قارب برده حسین (ع)۸۵ – قاسم بن حسن (ع)۸۶ – قاسم بن حبیب ازدی۸۷ – قاسط بن زهیر تغلبی۸۸ – قعنب نمری۸۹ – قیس بن مسهر صیداوی۹۰ – کردوس تغلبی۹۱ – کنانه تغلبی۹۲ – مالک بن سریع جابری۹۳ – مجمع بن عبدالله عائذی۹۴ – مجمع جهنی۹۵ – مسلم بن عقیل۹۶ – مسلم بن عوسجه۹۷ – مسلم بن کثیر ازدی۹۸ – مسعود بن حجاج تیمی۹۹ – محمد بن عبدالله بن جعفر۱۰۰ – محمد بن مسلم۱۰۱ – محمد بن ابیسعید بن عقیل۱۰۲ – مقسط بن زهیر تغلبی۱۰۳ – منجح غلام امام حسن (ع)۱۰۴ – موقع بن ثمامه اسدی۱۰۵ – نافع بن هلال جملی۱۰۶ – نصر بن ابینیزر بردهی علی (ع)۱۰۷ – نعمان راسبی۱۰۸ – نعیم انصاری۱۰۹ – واضح برده حارث سلمانی۱۱۰ – هانی بن عروه مرادی۱۱۱ – یزید بن ثبیط عبدی۱۱۲ – یزید بن زیاد کندی۱۱۳ – یزید بن مغفل جعفی
برگرفته از کتاب ۳ مقتل گویا در حماسه عاشورا نوشته: عبدالرحیم عقیقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *