مقتل

مقتل الحسین به روایت شیخ صدوق – شاخصه های مقتل شیخ صدوق

در میان کتابهای منتشر نشدهی شیخ صدوق، کتابی نیز به نام مقتل الحسین علیه السلام نام برده شده است. [۳۷] ایشان در ضمن برخی از آثار منتشر شدهاش از این کتاب نام برده و به آن ارجاع داده است. یک بار در فصل حج و باب زیارات کتاب من لایحضره القیه مینویسد:«من در کتاب کامل الزیارات و در کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعی از زیارتها را آوردهام. [۳۸] .یک بار دیگر نیز در کتاب الخصال، «باب الاثنین»، ذیل حدیث ۱۰۱ مینویسد:«این حدیث، طولانی و مفصل است و ما قسمتی از آن را که در اینجا نیاز داشتیم، نقل کردیم. البته من همهی حدیث را همراه با احادیث دیگری که در برتریهای عباس بن علی علیه السلام روایت میکنم، تخریج کرده و در کتاب مقتل الحسین بن علی علیهماالسلام آوردهام.» [۳۹] .این مقتل، دارای مزیتهای مهمی است که در این جا به برخی از آنها اشاره میکنیم و تفصیل و تحقیق بیشتر را به جستجو در متن کتاب، [ صفحه ۲۵] وامیگذاریم:۱٫ عمدهی مطالب این مقتل – که حدودا ۹۰ درصد آن را تشکیل میدهد – از احادیث و اخبار ماثوری است، که از پیشوایان پاک دینی و چهارده معصوم علیهم السلام، به ویژه امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام نقل شده است.۲٫ همهی اخبار و احادیث این مقتل به صورت مستند و با ثبت دقیق اسناد و سلسهی راویان، نقل شده است. البته ما در این جا، به ذکر اسامی مقدس معصومان علیهم السلام، که گاه روایتی را نسل در نسل از یکدیگر نقل کردهاند و همچنین نام نزدیکترین راوی – یعنی کسی که سخن را از گویندهی اصلی یا امام معصوم علیه السلام شنیده است – بسنده کردهایم، زیرا با ذکر منابع و مآخذ در پاورقیها نیازی به این کار دیده نشد. افزون بر این، معنعننویسی در صدر احادیث و اخبار موجب خستگی خوانندهی فارسی زبان میشود.۳٫ این مقتل، از لحاظ زمانی به عصر عصمت و زمان حضور امامان معصوم علیهم السلام نزدیک است. شیخ صدوق که در نیمهی نخست سدهی چهارم هجری میزیست، گاه به واسطهی پدر و دو – سه واسطهی دیگر که همگی شناخته شده و موثق هستند، به اصل سخن و منبع نور و عصمت میرسد. مقتل او از این نظر نیز، بیمانند و بینظیر است.۴٫ این کتاب از پیشداوریها و ارزشگذاریهای ایدوئولوژیکی و سیاسی خالص، خالی است. از آن جا که شیخ صدوق در آثارش تنها به آوردن متن احادیث و اخبار بسنده کرده و حتی عناوین فصول و ابواب را از متن روایات برگزیده است، مقتلش بیش از هر چیز، به اصول اعطایی پیشوایان [ صفحه ۲۶] پیشوایان معصوم مبتنی است. به لحاظ نزدیکی این مقتل به عصر عصمت و زمان حضور، تحلیلهای تحمیلی و ابزارانگارانه، به آن راه نیافته است.
برگرفته از کتاب مقتل الحسین به روایت شیخ صدوق از محمد بن علی ابن بابویه ترجمه محمد صحتی سردرودی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *