مقتل

مقتل – مقاله صاحب بیت الاحزان

مرحوم عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی در کتاب بیت الاحزان که کتاب بسیار ارزشمند و نورانی است فرموده: بباید دانست که این آیه شریفه جاری است در حق هر خدا پرستی که او را از روی ظلم از دیار خود بیرون کنند، لیکن در حدیث [ صفحه ۷۷] وارد شده است که نازل شد در حق رسول الله صلی الله علیه و آله که کفار قریش آن جناب را از مکه معظمه بیرون کردند و آن حضرت به مدینه طیبه هجرت نمودند پس بعد از آن جناب جاری شد در حق امیرالمومنین علیه السلام که به جهت اذیت منافقین از مدینه هجرت فرمود به سوی کوفه، آه آه و احزناه که بعد از آن جناب جاری شد در حق خامس آل عبا جناب سیدالشهداء ارواحنا الفداء و مجمل کیفیت آن این است که از احادیث بسیار که در کتب معتبره است ظاهر میشود که چون معاویه علیه الهاویه از دار دنیا به دار البوار قرار گرفت فرزند شقاوت اثر او یزید پلید خلافت باطل را اقتداء به پدر خود نموده غصب کرد، پس به حاکم مدینه که عتبه نام داشت نوشت که بیعت خلافت و امارت او را از جناب خامس آل عبا علیه السلام و جمع دیگر بگیرد و چون حضرت قبول نفرمود او نامه به یزید نوشت به این مضمون که:بسم الله الرحمن الرحیمالی عبدالله یزید من عتبه بن ابیسفیان، فان الحسین بن امیرالمومنین علی لیس یری کل خلافه و لا بیعه فرایک فی امره والسلام.یعنی این نامهای است به سوی بندهی خداوند یزید از جانب عتبه بن ابیسفیان: اما بعد، پس بدرستی که حسین بن علی تو را خلیفه نمیداند و با تو بیعت نمیکند، پس هر چه رای تو است در خصوص او بگو والسلام.پس چون یزید آن نامه را مطالعه کرد در جواب نوشت: اما بعد، فاذا اتاک کتابی هذا فعجل علی بجوابه و بین لی فی کتابک کل من فی طاعتی او خرج عنها و لکن مع الجواب راس الحسین.یعنی اما بعد ای عتبه هرگاه این نامهی من بر تو وارد شود بزودی جواب آن را روانه نما و لکن بیان کن از برای من در نامهی خود اسمهای آن جماعتی را که در طاعت منند و آنها را که از طاعت من بیروناند و لکن باید با جواب سر حسین بن علی بوده باشد. [ صفحه ۷۸] چون این خبر به حضرت امام حسین علیه السلام رسید قصد فرمود که از زمین حجاز روانه زمین عراق گردد.مولف گوید:از آنچه تا به اینجا نقل نمودیم و روایاتی که روات نقل نمودهاند به وضوح استفاده میشود که خروج حضرت سید مظلومان علیه السلام از مدینه به اختیار و میل باطنی آن جناب نبوده بلکه ظلم بنیامیه در حق آن سرور به حدی شد که بقیه الله و حجت الله و خلیفه الله دست از وطن مالوف برداشت و به طرف مکه رهسپار شد و مکرر آیه شریفه: فخرج منها خائفا یترقب را تلاوت میفرمود و چنانچه ارباب مقاتل گفتهاند تمام اهل بیت آن حضرت در اندوه و حزنی غیر قابل توصیف بودند و از حضرت سکینه خاتون نقل شده که فرمود:ما کان اهل بیت اشد خوفا منا حین خرجنا من المدینهآسمان اهل بیتی ترسان و وحشت زدهتر از ما بخود ندید زمانی که از مدینه خارج میشدیم و هر چه احباب و اصحاب و یاران حضرت استدعا نمودند که از بیراهه برویم آن صراط مستقیم از صراط مستقیم منحرف نشد و از جاده و شاهراه رو به راه نهاد.بهر صورت هنگام خروج امام علیه السلام از مدینه از بانوان و رجال و اطفال جماعتی با آن حضرت همراهی کردند که اسامی آنها به نقل صاحب معالی السبطین به شرح زیر میباشد.خواهران حضرت دوازده نفر بودند به این شرح:۱- علیا مخدره حضرت زینب کبری دختر امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها ملقب به عقیله بنیهاشم.۲- علیا مخدره زینب صغری دختر امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها. [ صفحه ۷۹] ۳- علیا مخدره فاطمه سلام الله علیها که کنیهاش امکلثوم میباشد.۴- علیا مخدره خدیجه که مادرش امولد بوده، وی همسر عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب بوده که از وی دو پسر داشت بنامهای «سعد» و «عقیل» که به نقل شویکی در مقتل هر دو پس از شهادت امام علیه السلام از شدت عطش و عروض وحشت و دهشتی که ناشی از حمله و هجوم دشمن به خیام حرم بود از دنیا رفتند ولی پدرشان با امام علیه السلام در صحنه کارزار شهید شد رحمه الله علیه ولی مادرشان خدیجه در کوفه از دنیا رفته است.۵- علیا مخدره رقیه کبری که همسر حضرت مسلم بن عقیل سلام الله علیه بود و از وی دو پسر به نامهای عبدالله بن مسلم و محمد بن مسلم و یک دختر به نام عاتکه داشت، هر دو پسر در سرزمین کربلاء با حضرت سیدالشهداء علیه السلام شهید شدند و عاتکه که هفت ساله بود بعد از شهادت حضرت در اثر هجوم وحشیانه سپاهیان عمر بن سعد ملعون پامال شد.۶- علیا مخدره امهانی که مادرش امولد بود، وی همسر عبدالله الاکبر بن عقیل بن ابیطالب بود و از وی فرزندی بنام عبدالله داشت.۷- علیا مخدره رمله الکبری که مادرش اممسعود بنت عروه الثقفی بود، وی همسر عبدالرحمن الاوسط بن عقیل بن ابیطالب بود و از وی دختری بنام امعقیل داشت.۸- علیا مخدره رقیه صغری که مادرش امولد بود، وی همسر صلت بن عبدالله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بود و فرزند نداشت.۹- علیا مخدره فاطمه صغری که مادرش امولد بوده و همسر ابیسعید بن عقیل بن ابیطالب بود و از وی یک دختر بنام حمیده و یک پسر به اسم محمد داشت، محمد هفت ساله بود که در کربلاء پس از روی خاک افتادن امام علیه السلام به وسیله لقیط بن ایاس جهنی یا هانی بن ثبیت حضرمی لعنه الله علیهما به قتل [ صفحه ۸۰] رسید.۱۰- علیا مخدره خدیجه صغری که مادرش امولد بوده و همسر عبدالله اوسط بن عقیل بن ابیطالب است وی فرزندی نداشت.۱۱- علیا مخدره امسلمه۱۲- علیا مخدره میمونه۱۳- برخی از علماء تراجم علیا مخدره جمانه را نیز افزودهاند، کنیه این بانو امجعفر بوده و مادرش امولد میباشد.این سیزده تن جملگی خواهران سیدالشهداء بوده که از مدینه همراه امام خارج شده و تا کربلاء با آن جناب بودند.و از همسران امیرالمومنین علیه السلام هشت بانو با امام علیه السلام همراه بودند به این شرح:۱- صهباء ثعلبیه که مادر رقیه کبری همسر مسلم بن عقیل سلام الله علیه میباشد.۲- اممسعود دختر عروه ثقفی که با دخترش رمله در رکاب سعادت مآب امام علیه السلام از مدینه خارج گردید.۳-لیلی دختر مسعود دارمیه، وی با دو پسرش بنامهای عبدالله و محمد اصغر از مدینه با امام علیه السلام خارج شدند.۴- امزینب صغری، وی با دخترش زینب از مدینه در معیت امام علیه السلام خارج گردید.۵- امخدیجه، وی با دخترش خدیجه همراه حضرت بود.۶- امرقیه صغری، وی با دخترش رقیه با حضرت از مدینه خارج گردید.۷- امفاطمه، وی با دخترش فاطمه با امام علیه السلام از مدینه خارج شد.۸- امامه دختر ابیالعاص عیشمیه.این هشت تن جملگی از زوجات و همسران امیرالمومنین علیه السلام بودند که با [ صفحه ۸۱] سیدالشهداء سلام الله علیه از مدینه خارج شده و با حضرتش به کربلاء وارد شدند.و دو بانوی دیگر از مدینه همراه امام علیه السلام خارج شدند، ایشان عبارت بودند از:۱- علیا مخدره امکلثوم صغری دختر حضرت زینب کبری سلام الله علیها، وی با شوهرش به نام قاسم بن محمد بن جعفر بن ابیطالب از مدینه خارج شد و به کربلاء وارد گشت.۲- عمه قاسم بن محمد بن جعفر بن ابیطالب بنام جمانه، وی دختر ابیطالب یعنی خواهر امیرالمومنین علیه السلام بود، شوهر او ابوسفیان بن الحرث است که پس از ازدواج حق تعالی فرزندی بنام عبدالله به ایشان عنایت فرمود، این مخدره خواهر دیگری بنام امهانی داشت.ناگفته نماند عبدالله که فرزند جمانه بود در رکاب ظفر اثر امیرالمومنین علیه السلام در صفین مقابل آن حضرت شهید شد.و کنیزانی که با حضرت از مدینه خارج شدند نه نفر بودند که چهار نفر ایشان کنیزان علیا مخدره حضرت زینب کبری علیهاالسلام بوده و یک نفر کنیز خود آن حضرت و چهار تن دیگر کنیزان همسران امام علیه السلام محسوب میشدند، اما چهار کنیز حضرت زینب کبری سلام الله علیها عبارتند از:۱- فضه نوبیه که با خانمش زینب کبری علیهاالسلام از مدینه خارج شد و به کربلاء وارد گشت.۲- قفیره معروف به ملیکه دختر علقمه بن عبدالله بن ابیقیس، این کنیز ابتداء به جعفر بن ابیطالب در حبشه اهداء شد و جعفر پس از هجرت او را با خود به مدینه آورد و به امیرالمومنین علیه السلام هدیه داد که خدمت آن جناب را نماید، قفیره در خانه امیرالمومنین علیه السلام بود و خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها و اولاد آن بانو را مینمود و پس از رحلت بانوی دو سرا به حضرت زینب کبری منتقل شد و [ صفحه ۸۲] هنگامی که علیا مخدره زینب کبری سلام الله علیها با امام علیه السلام از مدینه خارج شدند این کنیز نیز همراه بانوی خود از آن شهر بیرون آمد و به کربلاء وارد گردید.۳- روضه، وی ابتداء کنیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و پس از رحلت آن حضرت منتقل به حضرت فاطمه سلام الله علیها گشت و بعد از رحلت آن بانو در خانه امیرالمومنین علیه السلام خدمت فرزندان آن حضرت را میکرد تا هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام حضرت زینب سلام الله علیها را به تزویج عبدالله بن جعفر درآوردند که از این به بعد روضه در خانه حضرت زینب علیهاالسلام بود و وقتی آن بانو بهمراهی برادر بزرگوارش از مدینه خارج گشت روضه نیز در معیت خانمش از آن شهر بیرون آمد و با کاروان جلالت مآب سیدالشهداء سلام الله علیه به زمین کربلاء وارد گردید.۴- امرافع که همسر ابیرافع قبطی موسوم به هرمز بود، هرمز غلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و همسرش نیز کنیز آن حضرت محسوب میشد و پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه علیهاالسلام منتقل گردید و بعد از رحلت آن بانوی دو جهان به حضرت مجتبی علیه السلام و پس از آن بزرگوار به حضرت زینب کبری سلام الله علیها منتقل شد و در خانه آن بانو بود و با خانمش از مدینه خارج و به کربلاء وارد گردید.و اما کنیزی که تعلق به خود حضرت داشت نامش میمونه (امعبدالله بن یقطر) بود، این کنیز زمانی که در خانه امیرالمومنین علیه السلام بود امام حسین علیه السلام را حضانت میکرد تا حضرت فاطمه سلام الله علیها از دنیا رحلت فرمود و از آن بعد اختصاص به امام حسین علیه السلام داده شد و پیوسته خادم آن جناب بود تا هنگام خروج آن حضرت از مدینه که وی نیز در معیت اهل بیت امام علیه السلام از مدینه به طرف عراق خارج گردید و در این سفر فرزندش یعنی عبدالله بن یقطر نیز با مادر همراه بود ولی بعد از آنکه کاروان امام علیه السلام از مکه خارج شدند حضرت عبدالله را بجانب [ صفحه ۸۳] مسلم بن عقیل به طرف کوفه گسیل داشت و پیش از آنکه وی به محضر جناب مسلم سلام الله علیه مشرف شود حصین بن نمیر تمیمی که از عمال عبیدالله بن زیاد بود وی را گرفت و تحت نظر او را به نزد عبیدالله فرستاد و آن ملعون وی را به قتل رساند ولی مادرش میمونه در رکاب سعادت مآب امام همچنان بود تا وارد کربلاء شد.و اما چهار کنیزی که تعلق به همسران امام علیه السلام داشتند عبارتند از:۱- فاکهه، این بانو کنیز امام حسین علیه السلام بود که در خانه علیا مخدره رباب بنت امرءالقیس خدمت میکرد و شوهر این بانو عبدالله بن اریقط الدئلی بود که فرزندشان قارب نام داشت و غلام جناب سیدالشهداء علیه السلام بود، این غلام با مادرش هر دو همراه حضرت به کربلاء وارد شدند.۲- حسنیه، این کنیز را حضرت امام حسین علیه السلام از نوفل بن حارث بن عبدالمطلب خریدند و سپس به ازدواج سهم دادند و فرزندی بنام منجح از ایشان متولد شد که در عداد غلامان آن حضرت درآمد.این بانو در خانه حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام خدمت میکرد و وی با فرزندش همراه امام علیه السلام وارد کربلاء شدند.۳- کبشه، این بانو کنیز امام علیه السلام بود که آن جناب وی را به هزار درهم خریدند و او را در خانه اماسحق دختر طلحه بن عبیدالله تیمیه که همسر امام علیه السلام بود گذاردند که خدمت نماید و شوهر وی ابورزین است و فرزندشان سلیمان میباشد که در عداد غلامان حضرت درآمد.این بانو در رکاب حضرت وارد کربلاء شد.۴- ملیکه، شوهر این بانو عقبه بن سمعان بود.این بانو ابتداء در خانه حضرت امام حسن علیه السلام خدمت میکرد و پس از رحلت آن بزرگوار منتقل به امام حسین علیه السلام شد و در بیوت امام علیه السلام خدمت میکرد و گاه [ صفحه ۸۴] هم در خانه عبدالله بن جعفر همسر علیا مخدره حضرت زینب سلام الله علیها با شوهرش خدمت میکردند زیرا عقبه عبد و مملوک حضرت رباب بنت امرءالقیس بود، هنگامی که امام علیه السلام از مدینه به طرف عراق خارج شدند این بانو با شوهرش نیز همراه امام علیه السلام بیرون آمدند و به کربلاء وارد شدند و پس از شهادت امام علیه السلام و اصحاب آن حضرت و اسیر شدن اهل بیت عمر بن سعد ملعون عقبه بن سمعان را گرفت و از او پرسید که کیستی؟وی گفت: من عبد و مملوک هستم.عمر بن سعد او را رها کرد.این نه کنیز همان طوری که گفتیم با امام علیه السلام از مدینه خارج شده و به کربلاء وارد شدند.و تعداد غلامانی که با امام علیه السلام از مدینه خارج شده و به عراق وارد شدند ده نفر بوده که هشت نفر آنها شهید شده و دو نفر ایشان نجات یافته و جان سالم بدر بردند.اما هشت نفری که شهید شدند عبارتند از:۱- سلیمان بن ابیرزین که غلام حضرت بوده و در بصره کشته شد، وی فرستاده امام علیه السلام به سوی اشراف بصره بوده ولی بدست ابنزیاد در بصره مقتول واقع شد.۲- قارب بن عبدالله الدئلی که غلام حضرت بود.۳- منجح بن سهم، که غلام امام علیه السلام بود.۴- سعد بن الحرث الخزاعی که غلام امیرالمومنین علیه السلام بود، وی از شاهزادههای عجم بود که در صغر سن رغبت به اسلام پیدا کرد و در سلک مسلمین درآمد.۵- حرث بن نبهان که غلام حمزه سیدالشهداء علیه السلام بود.۶- جون بن حوی النوبی که غلام ابوذر غفاری بود این غلام را [ صفحه ۸۵] امیرالمومنین علیه السلام به صد و پنجاه دینار خریدند و به ابوذر غفاری هبه کردند تا خدمتش را بنماید، غلام خدمت ابوذر بود تا وقتی که عثمان ابوذر را به ربذه تبعید کرد غلام نیز همراه مولایش به ربذه رفت و با او بود تا وی در آنجا به رحمت الهی واصل شد پس از آن غلام به مدینه برگشت و نزد امیرالمومنین علیه السلام آمد و پس از شهادت حضرت منتقل به حضرت امام حسن علیه السلام شد و پس از آن حضرت خدمت گذار حضرت امام حسین علیه السلام شد وی در خانه حضرت زین العابدین علیه السلام بود تا هنگام خروج امام علیه السلام از مدینه در این وقت وی نیز همراه امام علیه السلام از مدینه به عراق خارج شد و وارد کربلاء گشت و در آنجا در سن ۹۷ سالگی شهید شد.۷- اسلم بن عمرو، اهل سیر و تواریخ گفتهاند وی از غلامان حضرت حسین بن علی بن ابیطالب علیهم السلام بوده و معروف است که امام علیه السلام او را خریدند و به فرزندشان حضرت سجاد علیه السلام هبه کردند، این غلام کاتب حضرت سیدالشهداء علیه السلام بود و با حضرتش از مدینه خارج شد و به کربلاء وارد گشت و در مقابل دیدگان امام علیه السلام شهید گردید رحمه الله علیه.۸- نصر بن ابینیزر، وی غلام امیرالمومنین علیه السلام بوده و علاوه بر آن از جمله عاملین حضرت بر جمع آوری زکوات محسوب میشد.این هشت غلام جملگی با حضرت سیدالشهداء سلام الله علیه در زمین کربلاء شهید شدند مگر سلیمان بن ابیرزین که در بصره مقتول شد.و اما دو غلامی که با حضرت شهید نشدند عبارتند از:۱- عقبه بن سمعان، وی غلام علیا مخدره رباب بنت امرءالقیس بود.۲-علی بن عثمان بن الخطاب الحضرمی، وی از غلامان امیرالمومنین علیه السلام بود، وی بعد از شهادت امام مظلوم سلام الله علیه در کربلاء از آن سرزمین گریخت.و تعداد برادران آن حضرت که از مدینه با آن جناب بیرون آمده و در معیتش به کربلاء وارد شدند نه نفر بوده به این شرح: [ صفحه ۸۶] ۱- حضرت عباس بن علی بن ابیطالب مکنی به ابوالفضل سلام الله علیه.۲- عثمان بن علی بن ابیطالب.۳- جعفر بن علی بن ابیطالب.۴- عبدالله بن علی بن ابیطالب.این چهار بزرگوار از مادر با ابیعبدالله الحسین علیه السلام جدا بوده و والده ماجده ایشان علیا مخدره فاطمه بنت حزام بن خالد بن ربیعه بن عامر بوده که کنیهاش امالبنین میباشد.۵- محمد اصغر بن علی بن ابیطالب علیه السلام۶- ابوبکر بن علی بن ابیطالب علیه السلام.مادر این دو بزرگوار علیا مخدره لیلی بنت مسعود دارمیه بوده که همراه دو فرزندش به کربلاء وارد گردید.۷- عمر بن علی بن ابیطالب ملقب به اطراف، مادرش صهباء ثعلبیه بود که مکنی به امحبیب میباشد وی با فرزندش هر دو به کربلاء آمدند.۸- عون بن علی بن ابیطالب، مادرش اسماء بنت عمیس میباشد و اسماء در مدینه ماند.۹- محمد اوسط بن علی بن ابیطالب، مادرش امامه بنت ابیالعاص العبشمیه بود که با فرزندش به کربلاء وارد گردید.این نه نفر که برادران حضرت ابیعبدالله الحسین علیه السلام بودند جملگی به کربلاء وارد شده و همگی شهید شدند.و از اولاد جعفر بن ابیطالب که عموی آن حضرت بود پنج نفر همراه آن جناب از مدینه خارج و به عراق وارد گردیدند و آنها عبارتند از:۱- عون اکبر ابن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب، مادرش حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. [ صفحه ۸۷] ۲- محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب.در اینکه مادر این بزرگوار کیست اختلاف است، بعضی او را فرزند علیا مخدره زینب کبری سلام الله علیها میدانند و برخی گفتهاند مادر وی و برادرش یعنی عبیدالله بن عبدالله بن جعفر خوصاء بنت حفصه بن بکر بن وائل است که با دو فرزندش بطرف عراق از مدینه خارج گشت و الله العالم.۳- عون بن جعفر بن ابیطالب و مادرش اسماء بنت عمیس است که در مدینه نزد فاطمه صغری دختر امام حسین علیه السلام ماند و بیرون نیامد.۴- قاسم بن محمد بن جعفر بن ابیطالب، مادرش امولد بود که با فرزندش هر دو به کربلاء وارد شدند.۵- عبیدالله بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب، مادرش خوصاء است که قبلا اشاره به آن شد.این پنج نفر همان طوری که گفتیم از اولاد جعفر بن ابیطالب بوده و همگی در سرزمین کربلاء شهید شدند.و از اولاد عقیل بن ابیطالب که عموی دیگر آن حضرت بود دوازده نفر همراه حضرتش از مدینه خارج شدند، آنها عبارتند از:۱- جعفر بن عقیل بن ابیطالب، مادرش امالثغر بود که به او امالخوصاء العامریه نیز میگفتند وی با فرزندش همراه حضرت از مدینه خارج شدند.۲- عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب، مادرش امولد بود که هر دو با حضرت از مدینه خارج گردیدند.۳- عبدالله بن مسلم بن عقیل.۴- محمد بن مسلم بن عقیل، مادر این دو علیا مخدره رقیه خاتون دختر امیرالمومنین علیه السلام بود، این بانو همراه دو فرزندش از مدینه خارج گردیدند [ صفحه ۸۸] ۵- محمد بن ابیسعید بن عقیل احول، مادرش امولد بود که همراهش از مدینه خارج گردید.۶- عبدالله اصغر ابن عقیل بن ابیطالب، ماردش امولد بود.۷- موسی بن عقیل بن ابیطالب، مادرش امالبنین دختر ابوبکر بن کلاب العامریه بود، وی با فرزندش از مدینه خارج گردید و همراه امام علیه السلام بودند.۸- علی بن عقیل بن ابیطالب، مادرش امولد بود.۹- احمد بن عقیل بن ابیطالب، مادرش امولد بود، وی با فرزندش همراه امام علیه السلام از مدینه خارج شدند.۱۰ – مسلم بن عقیل بن ابیطالب، مادرش امولد بود.۱۱- محمد اصغر، طبق برخی از روایات وی فرزند جناب مسلم بن عقیل بوده و بعضی دیگر از روایات وی را فرزند عقیل بن ابیطالب یعنی برادر حضرت مسلم معرفی نموده.۱۲- ابراهیم، درباره وی نیز روایات مختلف است بعضی او را فرزند جناب مسلم بن عقیل سلام الله علیه معرفی نموده و برخی دیگر وی را برادر حضرت مسلم علیه السلام قرار دادهاند.از این دوازده نفر نه تن در روز عاشوراء در کربلاء با حضرت سیدالشهداء شهید شدند که همراه این نه نفر شش نفر از مادرهایشان بودند و جناب مسلم بن عقیل در کوفه شهید شد و دو پسر بچه خردسال آن حضرت که همراه او بودند پس از شهادت امام علیه السلام اسیر شدند و در پشت کوفه شهید گشتند.و از همسران امام مجتبی علیه السلام پنج تن و از فرزندان آن امام همام ذکورا و اناثا شانزده نفر بودند که همراه امام علیه السلام از مدینه خارج شدند که برخی از ایشان با حضرت در کربلاء شهید شده و بعضی از آنها هنگام هجوم وحشیانه لشگر عمر بن سعد ملعون به خیمه زیر دست و پا، پامال شده و پارهای دیگر به اسارت در [ صفحه ۸۹] آمده و همراه اسراء به شام برده شدند.اسامی ایشان به این شرح است:۱- جناب حسن مثنی، مادر آن حضرت خوله دختر منصور فزاریه است، این بانو هنگام خروج امام مظلوم از مدینه در شهر باقی ماند.۲- جناب عمرو بن الحسن.۳- جناب قاسم بن الحسن.۴- جناب عبدالله بن الحسن، مادر این سه شاهزاده امولد بوده و نامش طبق فرموده بعضی رمله میباشد.۵- جناب احمد بن الحسن، سن مبارکش طبق روایتی که مرحوم مجلسی در بحار نقل فرموده ۱۶ سال بوده.۶- امالحسن.۷- امالحسین، این هر دو خواهران احمد بن الحسن بودند که در هنگام هجوم وحشیانه لشگر ابنسعد لعنه الله علیه زیر دست و پا، پامال شدند و مادرشان امبشر بنت مسعود انصاری است، این بانو همراه فرزندانش در کربلاء حاضر گردیدند.۸- جناب محمد بن الحسن بن علی علیهماالسلام.۹- جناب جعفر بن الحسن بن علی علیهماالسلام، مادر این دو شاهزاده علیا مخدره امکلثوم بنت عباس بن عبدالمطلب بوده.۱۰- جناب ابوبکر بن الحسن علیه السلام مادرش امولد بوده که با فرزندش در کربلاء حاضر شدند.۱۱- جناب حسین بن الحسن علیه السلام لقبش اثرم میباشد.۱۲- جناب طلحه بن الحسین علیه السلام.۱۳- علیا مخدره فاطمه بنت الحسن علیه السلام، این بانو خواهر حسین بن الحسن و [ صفحه ۹۰] طلحه بن الحسن علیه السلام بوده و مادر ماجده امام باقر علیه السلام میباشد و مادر این سه تن (فاطمه و دو برادرشان) اماسحق دختر طلحه بن عبیدالله است این بانو با فرزندانش جملگی در کربلاء حاضر بودند.۱۴- جناب زید بن الحسن علیه السلام.۱۵- جناب عبدالرحمن بن الحسن علیه السلام.۱۶- علیا مخدره امالحسین، وی خواهر زید و عبدالرحمن بوده و مادر ایشان امولد محسوب میشد که با ایشان جملگی در کربلاء حاضر بودند.این شانزده تن جملگی فرزندان حضرت مجتبی علیه السلام بوده که در کربلاء حاضر شدند و دوازده نفرشان ذکور و چهار تن آنها اناث بودند.
برگرفته از کتاب مقتل از مدینه تا مدینه نوشته: جواد ذهنی تهرانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *