مقتل

مقتل نفثه المصدور فیما یتجدد به حزن یوم العاشور – عدم معاونت بر ظالم و ستمگر

الثامن: ان لا یعین الظلمه قال الله تعالی «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار»و فی الخبر عن رسول الله صلی الله علیه و آله. قال: اذا کان یوم القیامه نادی مناد این الظلمه؟ و اعوانهم؟ و من لاق لهم دواتا و ربط لهم کیسا او مد لهم مده قلم فاحشروهم معهم و فی وصیه امیرالمومنین علیه السلام لکمیل یا کمیل! ایاک و التطرق الی ابواب الظالمین و لا تخالط بهم الی قال یا کمیل اذا اضطررت الی حضورهم فداوم واجهر بتعظیم الله تعالی لتسمعهم فانهم یهابوک و تکفی شرهم و قال علی بن الحسین علیه السلام فی کتابه للزهری بعد ان حذره عن اعانه الظلمه علی ظلمهم او لیس بدعائه ایاک حین دعاک جعلوک قطبا اداروا بک رحی مظالمهم و جسرا یعبرون علیک الی بلایاهم و سلما الی ضلالتهم داعیا الی غیهم سالکا سبیلهم یدخلون بک الشک علی العلماء و یقتادون بک قلوب الجهال الیهم فلم یبلغ اخص وزرائهم و لا اقوی اعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم و اختلاف الخاصه و العامه الیهم فما اقل ما اعطوک فی قدر ما اخذوا منک، و ما ایسر ما عمروا لک فی کنف ما خربوا علیک، فانظر لنفسک فانه لا ینظر لها غیرک و حاسبها حساب وجل مسولعدم معاونت بر ظالم و ستمگراز نصایح مفید و لازم دیگر یکی هم آن است که هرگز یاور و کمک ستمگران و ظالمان قرار نگیرد خداوند متعال میفرماید «هرگز به کسانی که ظلم و ستم روا داشتهاند رکون و اعتماد نداشته باشید مبادا مورد اصابت آتش جهنم قرار گیرید» در حدیثی از پیامبر خدا (ص) آمده است: «هنگامی که روز رستاخیز بر پا شد ندا دهندهای فریاد میزد ظالمان و ستمگران کجایند؟ و اعوان و انصار آنان کجایند؟ و کسانی که به دوات آنان لیق (پنبهای که در درون ظرف مرکب قرار میدهند) آماده ساخته یا کیسهی آنان را دوخته یا مداد آنان را تراشیدهاند پس همهی آنان را با ستمگران محشور بدارید». و در وصیت امام علی (ع) به کمیل آمده است ای کمیل! مبادا مبادا به ابواب ظالمان و ستمگران رفت و آمد داشته باشی و مبادا با آنان مخالطه و معاشرت نمائی تا این که فرمود: ای کمیل! اگر مضطر و ناچار شدی که به حضور آنان برسی ذکر و یاد خدا را مداومت داشته باش و به او توکل نما و به خداوند متعال از شرور آنان استعاذه و پناه بجوی و از آنان اعراض نما و از ته دل کارهای آنان را انکار نما و تعظیم خداوند متعال را پیش آنان آشکار نما تا به آنان بشنوانی چون آنان با دید هیبت به تو مینگرند و همین امر نگهدارنده از شر آنان میباشد…»امام علی بن الحسین (ع) در نامهای که به زهری نگاشته است پس از آن که او را از اعانت و کمک به ستمگران بر حذر داشته است یادآورد شده است مبادا تو پل و وسیلهی فراهم ساختن حوائج آنان گردی و تو را وسیلهی مظالم خود قرار دهند و تو نردبان صعود به اهداف و مقاصد آنان گردی و عامل دعوت به ضلالت و گمراهی آنان شوی به وسیلهی تو شک و تردیدی در حق علماء وارد سازند و دلهای جهال و نادانان را به وسیله تو به سوی خود جلب کنند به حدی که وزرای مخصوص و قویترین اعوان انصار آنان کارهائی را که تو انجام دادهای انجام ندهند در مقابل به اندازهای از تو گرفتهاند کمترین چیزی را که امکان داشت به تو بدهند تو ناظر نفس خود باش چون نفس تو غیر از تو ناظر دیگری ندارد و از آن حساب بکش حساب فردی که خود مسئول حسابرسی از حساب و کتاب میباشد.
برگرفته از کتاب ۳ مقتل گویا در حماسه عاشورا نوشته: عبدالرحیم عقیقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *