حوادث، وقایع، هجرت

موضع عبد الله بن زبیر با خروج امام حسین علیه السّلام از مکه

۲) از جمله کسانی که نزد حسین [علیه السّلام] میآمدند [عبد الله] بن زبیر بود. که گاه دو روز متوالی و گاه هر دو روز یک بار )
نزد حسین [علیه السّلام] میآمد، وی فهمیده بود تا زمانی که حسین [علیه السّلام] در این شهر [مکه] باشد مردم حجاز از او [عبد الله
بن زبیر] پیروی نکرده و هرگز با او بیعت نخواهند کرد. چرا که حسین [علیه السّلام] در دیدگانشان بزرگوارتر و فرمانش در میانشان
لذا خود را به آن حضرت ] «۳» . نافذتر از فرمان اوست
______________________________
۶۶ ، با کمی تغییر. / ۳۸۱ ، به نقل از ابی مخنف از صقعب بن زهیر از عون بن أبی جحیفه و ارشاد شیخ مفید، ۲ / ۱) تاریخ طبری، ۵ )
۳۵۱ ، به نقل از ابی مخنف از عبد الرحمن بن جندب از عقبۀ بن سمعان. / ۲) تاریخ طبری، ۵ )
صفحه ۴۸ از ۱۲۰
۳) مصدر پیشین، همانجا. )
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۸۶
نزدیک میکرد و میخواست امام علیه السّلام را از مکه دور کند.] [روزی] به حسین [علیه السّلام] گفت: نمیدانم چرا ما این قوم
[بنی امیه] را رها کرده و از پرخاش به سوی آنان دست کشیدهایم، در حالی که ما فرزندان مهاجرین و والیان امر خلافت هستیم نه
آنها! به من خبر بده چه میخواهی بکنی؟
[حسین علیه السّلام] فرمود: و اللّه پیش خود گفتم به کوفه بروم، شیعیانم در کوفه همراه اشراف کوفی برایم نامه نوشتهاند، از خدا
طلب خیر میکنم.
[عبد الله] بن زبیر گفت: اگر من در کوفه پیروانی مثل پیروان شما داشتم از آنجا صرف نظر نمیکردم! سپس ترسید که امام علیه
السّلام او را متهم کند [که میخواهد آن حضرت از مکه دور نموده و آنگاه برای خود در مکه مقام و قدرتی به هم بزند]، لذا
گفت: البته اگر در حجاز هم اقامت کنی و نقشهات را اینجا عملی نمایی با تو مخالفت نخواهد شد ان شاء الله، سپس از نزد امام
خارج شد.
[وقتی که عبد الله بن زبیر رفت] حسین [علیه السّلام] فرمود: برای این مرد چیزی از دنیا محبوبتر از خروج من از حجاز به عراق
نیست. او [خوب] فهمیده که با وجود من برایش از قدرت چیزی باقی نخواهد ماند، مردم او و مرا یکسان نمیشمارند، لذا دوست
«۱» . دارد من از مکه بیرون بروم تا اینجا برایش خالی شود
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *