امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

نقل شیخ مفیددر زخم برداشتن امیرالمومنین در احد

در نظر شیخ اعظم مفید (ره) خبر وارد در جراحت دیدن امیرالمومنین علیهالسلام در جنگ احد مضطرب است و خبری که مضمونش اضطراب داشته باشد از حجیت ساقط و نزد شیخ اعظم مورد اعتماد نیست زیرا در آن اخبار در بعضی نقل شده که بدن مبارک امیرالمومنین علیهالسلام هشتاد جراحت برداشته بود و در بعضی هفتاد جراحت روایت شده و در [ صفحه ۱۶۷] دیگری چنانچه در مجمع البیان طبرسی است شصت جراحت برداشته و در بعضی اخبار چنانچه در تفسیر قمی (ره) نقل کرده نود جراحت است و قطبالدین راوندی (ره) در خرایج چهل جراحت نقل کرده و ابن شهر آشوب (ره) در مناقب شانزده جراحت نقل کرده ایضا در مناقب از کتاب ابان بن عثمان زیاده از شصت جراحت نقل شده و با این اضطراب در عدد جراحات چطور میتوان زخم برداشتن امیرالمومنین علیهالسلام را در روز احد تصدیق کرد چنانچه شیخ مفید (ره) در قضیهی تزویج عمر ام کلثوم دختر امیرالمومنین سلاماللهعلیه همین رویه را اتخاذ فرموده و چون روایت را در قصهی تزویج نامبرده مضطربه دیده و لذا اعتماد نکرده و حدیث تزویج مزبور را باطل دانسته است [۱۲۶] . محدث نوری (ره) فرموده: که اختلافات در عدد جراحات آن حضرت در روز جنگ احد قابل جمع است به نحوی که مخالفتی در اخبار نباشد و باید در محل خود ذکر شود . کاش به جمع میان آن اخبار در همین جا متعرض میشد و لابد باید بفرمایند که عدد مفهوم ندارد شانزده جراحت هشتاد را نفی نمیکند بلی درست است که مفهوم عدد حجت نیست ولی اضطراب روایت در جای [ صفحه ۱۶۸] خود باقی میماند و آن را موهون میسازد و اضطراب از بین نمیرود و از اعتبار ساقط میکند شانزده با نود و چهل با هشتاد چه مناسبت دارد پس چه جهت داشته که عدد جراحات این اندازه با اضطراب بدون ضبط نقل شده است؟ محدث نوری (ره) از کتاب اختصاص شیخ مفید (ره) نقل کرده که روایت فرموده که چون آن حضرت از جنگ احد برگشت هشتاد جراحت در بدن مبارکش بود و فتیلهها را چون در زخمی داخل میکردند از زخم دیگر بیرون میآمد و آن جناب مانند گوشت جویده شده بود و بر روی پوستی جنابش را گذاشته بودند [۱۲۷] .
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *