حوادث، وقایع، هجرت

نماز ظهر در کربلا در روز عاشورا

را به جماعت خواندند [سعید بن عبد الله حنفی] پیش روی [حسین علیه «۲» ۱) آنگاه حسین [علیه السّلام] و یارانش نماز خوف )
السّلام] ایستاد، و هدف تیرهای [دشمن] قرار گرفت، از راست و چپ به او تیر میزدند، همچنان به او تیر میزدند و او پیش روی
۴۴۰ و ۴۴۱ ، ادامه خبر محمد بن قیس. / ۱) تاریخ طبری، ۵ )
۲) مقصود از نماز خوف آن است که در حال جنگ نیمی از رزمندگان یا بخشی از آنان رکعت اول امام جماعت را با جماعت و )
رکعت دوم را فوراً فرادی تمام میکنند و بجای سایر رزمندگان آنها بر میگردند و بقیه به رکعت دوم امام جماعت میرسند و
رکعت دومشان را فوراً فرادی بانجام میرسانند و بجای خود بر میگردند، و به نظر میرسد رکوع و سجودشان نیز با ایماء و إشاره
میباشد نه کامل.
۴۴۱ ، ادامه خبر محمد بن قیس و سبط ابن جوزی به اقامه نماز ظهر توسط امام علیه السّلام، برای اصحابش به / ۳) تاریخ طبری، ۵ )
صورت نماز خوف اشاره کرده است. رک: تذکره الخواص، ۲۵۲ ، به نقل از هشام بن محمد [راوی مقتل ابی مخنف.]
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۱۷۳
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *