پیام سیاسی کربلا اصلاح

جـامعه ای که از معیارهای اصیل دین و ملاکهای ارزشی فاصله بگیرد، (فساد) در پیکره آن ریشه می دواند و روابط انسانی و ارتباطات اجتماعی و آنچه میان حاکم وملت پیش می آید، دچار انحراف از صـراط مـسـتـقـیـم مـی شـود. گـسـتـرش بـی بـنـد و بـاری و رواج ظـلم و حـاکـمـیـت پـول و حـیـف و مـیـل بـیـت المـال مـسـلمـیـن و تـعـرض بـی مـورد نـسـبـت بـه زنـدگـی و مـال و جـان مـسـلمانان و نبودن امنیت و عدالت، گوشه ای از این (فساد اجتماعی) است. راه فساد زدایی نیز اقدامهای اصلاحی برای متقاعد کردن مسوولان به رفتار عادلانه و اجرای دقیق قانون و عـمـل بـه کـتاب وسنت است. این نوعی حرکت اصلاحگرانه است که امام حسین (ع) نیز در نهضت خـویـش آن را دنـبـال می کرد وبر اوضاع نابسامان اجتماع، صحه نمی گذاشت و مهر سکوت بر لب نمی زد.سـیدالشهداء(ع) در سخن معروف خویش، به این هدف اصلاحی اشاره فرموده است خروج خویش را بـا انـگـیـزه (طلب اصلاح در امت پیامبر) معرفی کرده است: (وَ انما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فی اُمَهِ جَدی). [۴۵۹] .در سـخـن دیـگـر نـیـز حرکت خویش را نه براساس نزاع قدرت یا سلطه جویی یا دنیا طلبی، بـلکـه بـرای آشـکـار سـاخـتـن (مـعـالم دیـن) و (اظـهـار اصلاح) در شهرها و امنیت یافتنِ مظلومان و عـمـل بـه فـرایـض وسـنن واحکام الهی دانسته است: (… وَ لکِنْ لِنُرِیَ الْمَعالِمَ مِن دینِکَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فی بِلادِکَ…) [۴۶۰] .این اصلاحگری، هم شامل شیوه های رفتاری حکومت جائر و مسوولان می شود، هم خصلتها و عملکرد مردم و امت را دربرمی گیرد.تـرغـیـبـی کـه امام حسین (ع) در یکی دیگر از خطبه هایش جهت فداکاری و جانبازی دارد، همراه با تـرسـیـمـی از اوضـاع اجـتـمـاعـی آن روز اسـت کـه: آیـا نـمـی بـیـنـیـد کـه بـه حـق عـمـل نـمـی شـود و از بـاطل اجتناب نمی گردد؟ پس در چنین شرایطی باید مومن (با مبارزه اش) مـشـتـاق دیدار خدا باشد، چرا که زندگی در چنین دوره ای مایه ننگ وعسرت است و مرگ، سعادت است. [۴۶۱] .قـیـام اصـلاحـی اباعـبـدالله الحـسـیـن (ع) ریشه در نهضتهای اصلاحی انبیا داشت و او وارث خطِ صـلاح و اصلاح پیامبران بود و در این راه جان داد تا مفاسد برچیده شود. این مساله را از زبان حضرت امام خمینی ۱ بشنویم که فرمود:(تـمـام انـبـیـا بـرای اصلاح جامعه آمده اند، تمام. وهمه آنها این مساله را داشتند که فرد باید فـدای جـامـعه شود… سیدالشهدا(ع) روی همین میزان آمد رفت و خودش و اصحاب و انصار خویش را فدا کرد، که فرد باید فدای جامعه بشود، جامعه باید اصلاح بشود.) [۴۶۲] .امـام امـت کـه قـیـام خـویش را در همین راستا می دانست و با الهام از نهضت عاشورا، بر ضد طغیان طـاغـوت و مـفـاسـد اجـتماعی و نابسامانیها قیام کرد، به پیوند این حرکت با قیام عاشورا این چنین اشاره می کند:(سـیـدالشـهـدا(ع) وقـتـی مـی بیند که یک حاکم ظالمی، جائری در بین مردم دارد حکومت می کند، تـصـریـح مـی کـند حضرت که اگر کسی ببیند که حاکم جائری در بین مردم حکومت می کند، ظلم دارد به مردم می کند، باید مقابلش بایستد و جلوگیری کند، هر قدر که می تواند. با چند نفر، بـا چـندین نفر که در مقابل آن لشکر هیچ نبود، لکن تکلیف بود آنجا که باید قیام بکند وخونش را بـدهـد تـا ایـنـکـه این ملت را اصلاح کند، تا اینکه این عَلَم یزید را بخواباند و همین طور هم کـرد و تـمـام شـد… هـمـه چـیـزهـای خـودش را داد بـرای اسلام. مگر ما، خون ما رنگین تر از خون سیدالشهدا است؟ چرا بترسیم از اینکه خون بدهیم یا اینکه جان بدهیم؟) [۴۶۳] .اصلاح جامعه از بعد مبانی اعتقادی، خصلتهای اخلاقی، حاکم ساختنِ معیارهای ارزشی، ترویج فـرهـنـگ دیـنـی و مـبـارزه بـا خـرافات وبدعتها وستمها، به نحوی در همان مفهوم (بدعت ستیزی) و پیامِ (احیاگری) هم می گنجد، که در آن محور، بیشتر مورد دقت و کاوش قرار گرفته است و امام حـسـین (ع)، بُعدی از اصلاح طلبی خویش را بر مبنای احیای کتاب و سنت و زدودن بدعت و جاهلیت از افکار و اعمال مردم برمی شمارد. (به آن قسمت مراجعه شود).
برگزیده از کتاب پیام های عاشورا نوشته آقای جواد محدثی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *