پیام عاشورا پایبندی به حجاب و عفاف

از جـلوه هـای بـارز حـضـور زنـان در حـماسه عاشورا، تعهد و پایبندی آنان به حرمتها و احکام الله و مراعات مسائل حجاب و عفاف است. حضوری این چنین، نشان می دهد که مشارکت زن در عرصه هـای مـبـارزات و دفـاع از حـق، مـنـافاتی با فعالیتهای بیرون از خانه ندارد، به شرط آنکه حریم عفاف و حدود الهی رعایت شود و متانت لازم مراعات گردد.اهل بیت امام حسین (ع) در سفر کربلا، منادی این متانت و عفاف بودند، هرچند سپاه کوفه به حریم آنـان بـی حـرمتی کردند و در دوران اسارت، آنان را در مضیقه وسایلِ پوشش قرار دادند، ولی هـمـیـن کـه آن آزادزنـان از مـعـتـرضـان سـرسـخـت بـه ایـن بـی حـرمـتـی بـودنـد دلیـل دیـگـری بر اهمیت و قداست حفظ حجاب و عفاف، حتی در بدترین شرایط اجتماعی و مضیقه های تحمیلی است. به چند نمونه اشاره می شود:(ام کـلثـوم) دخـتـر امیرالمومنین (ع) که زنی بافصاحت و بلیغ و سخنور بود و در مدت اسارت پـیـوسته با سخنانش ستم حکام را افشا می کرد، وقتی کاروان اسرا را به کوفه وارد کردند، در جـمع انبوه حاضران به سخن پرداخت و آنان را به خاطر سستی و کوتاهی در یاری کردن امام حـسـیـن (ع) نـکـوهـش کـرد. در بـدو ورود بـه کوفه، مردم به تماشای آنان گرد آمده بودند. ام کـلثـوم بـر سـر آنـان فـریـاد کـشـیـد: (یـا اَهـْلَ الْکُوفَه! اَما تَسْتَحْیُونَ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِه اَنْ تـَنـْظـُرُوا اِلی حـَرمِ النَبـِیَ؟) [۵۹۸] ای مـردم کـوفـه! آیـا از خـدا و رسول شرم نمی کنید از این که به حرم و دودمان پیامبر نگاه می کنید؟پـس از آنـکـه اوضـاع کـوفـه در پی سخنرانیهای حضرت زینب و ام کلثوم، بحرانی شد و بیم خـطـر مـی رفـت، ابـن زیـاد دسـتـور داد آنـان را در یـکـی از خـانـه هـای هـمسایه مسجد حبس کنند و مامـورانـی را هـم بـر آنـان گـمـاشـت. مـردم هـم کـه آشـفـتـه حـال و پـریـشـان جـمـع شـده بـودنـد و عـده ای می گریستند، حضرت زینب (س) با صدای بلند فـریـاد زد: جـز کـنـیـز یـا ام ولد، کـسـی بـر مـا وارد نـشـود، آنـان نـیـز هـمـچـون مـا اسـیـر شده اند [۵۹۹] (و رنج اسارت را می شناسند). این کار، هم برای رعایت حریم عصمت و دوری چـشـم نـامـحرمان از ذریه پیامبر و دختران امام حسین (ع) بود، هم جلب عواطف آنان که با سختیهای اسیران آشناتر بودند و نسبت به بازماندگان شهدا، خوشرفتاری می کردند.در سـخـنـرانـیـهـای حـضـرت زیـنـب، ام کـلثـوم و فـاطـمـه بـنـت الحـسـیـن، عـمـدتـاً هـتـک حـرمـتِ اهل بیت (ع) مطرح شده و به نحوه رفتار والی و ماموران با حرم و حریم پیامبر(ص)، انتقاد شده است.هنگام ورود اهل بیت (ع) به شام نیز، ام کلثوم، شمر را طلبید و از اوخواست که آنان را از دروازه ای وارد کـنـنـد کـه اجـتـمـاع کـمـتـری باشد و سرهای مطهر شهدا را دورتر نگهدارند تا مردم به تـمـاشـای آنـهـا پـرداخـتـه، کمتر به چهره اهل بیت پیامبر(ص) نگاه کنند. شمر، به لحاظ بی دیـنـی وخـبـاثـت ذاتـی دقـیـقـاً بـرعکس خواسته او عمل کرد و اسیران را از دروازه ساعات وارد دمشق کردند. [۶۰۰] .چـنـیـن نـکـتـه ای از زبـان حـضـرت سـکـیـنـه نـیـز نـقـل شـده اسـت. سـهـل بن سعد وقتی اسیران را شناخت که از دودمان پیامبرند، جلو رفت و از یکی از آنان پرسید: تـو کـیـسـتـی؟ گـفـت: سـکـیـنـه، دخـتـر امـام حـسـیـن (ع). پـرسـیـد: آیـا کـاری و حاجتی داری، من سـهـل، صـحـابـی جـدت رسـول خـدایـم. سـکینه فرمود: به نیزه داری که این سر را می برد، بـگـو جـلوتـر از مـا حـرکـت کـنـد تـا مـردم بـه نـگـاه کـردن آن مـشـغـول شـونـد و بـه حـرم رسـول الله (ص) چـشـم نـدوزنـد. سـهـل بـسـرعـت رفـت و چـهـارصـد درهـم بـه نـیـزه دار داد، او هـم سـر مـطـهـر را از زنـان دور بُرد. [۶۰۱] .نـمـونه بارزتر اعتراض به این هتک حرمت و دفاع از حجاب، در سخنان حضرت زینب (س) بود. آن حضرت در خطابه پرشور و افشاگرانه ای که در کاخ یزید ایراد کرد، فرمود:… ای یزید! آیا پنداشتی همین که ما را همچون اسیران به این شهر و آن شهر کشاندی، برای ما خـواری اسـت و بـرای تـو کـرامت است؟… ای زاده آزادشدگانِ فتحِ مکه! آیا این از عدالت است که هـمـسـران و کـنـیـزانِ خـودت را در پـشـت پـرده هـا قـرار داده ای، ولی دخـتـران رسول خدا(ص) را به عنوان اسیر، روانه کرده ای، پرده های حرمت آنان را دریده، چهره هایشان را آشـکـار سـاخـتـه و زیـر سلطه دشمنان از شهری به شهری می گردانی، آن گونه که مردم شهرها و آبادیها و قلعه ها و بیابانها به آنان می نگرند و دور و نزدیک، چهره آنان را تماشا می کنند؟… [۶۰۲] .اینگونه انتقادها از هتک حرمت حکومت یزید نسبت به حریم عفاف و حجاب، نوعی حمایت از ارزشهای دیـنـی و شـوون مـقـدسـات و حـریـم حـرمـتـهـای الهـی اسـت کـه از زبـان اسـرای اهل بیت شنیده می شد.زنـان پـاکـدامـن و شـجـاع ایـران اسـلامی، در تـبـعـیـت از ایـن اسـوه ها، هم در صحنه مبارزات و راهـپـیـمـایی ها و تظاهرات ضد طاغوت حضور فعال داشتند، هم حضور سیاسی و اجتماعی خود را هـمـراه با حفظ متانت و حجاب داشتند؛ درسی که از عاشورا آموخته بودند و پیامی که عاشورا به زنان جهان، برای همیشه و همه جا دارد.
برگزیده از کتاب پیام های عاشورا نوشته آقای جواد محدثی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *