آرشیو اثر شاهرگهای امام حسین بر روی سنگی در مسجدالحسین شهر حماء