آرشیو اصحاب امام حسین عائد بن حرب سلانی

  • سیرهنویسان و مقتلنگاران درباره زندگانی او سخنی نگفتهاند. تنها عمادزاده با استناد نادرست به زیارت ناحیه مقدسه امام علیه السلام او را در زمره شهیدان کربلا قرار داده و میگوید: […] 0

    اصحاب امام حسین عائد بن حرب سلانی

    سیرهنویسان و مقتلنگاران درباره زندگانی او سخنی نگفتهاند. تنها عمادزاده با استناد نادرست به زیارت ناحیه مقدسه امام علیه السلام او را در زمره شهیدان کربلا قرار داده و میگوید: […]

    ادامه ...