آرشیو عصر تاسوعا

  • بنا به نقل طبری عصر پنجشنبه نهم محرم سال ۶۱هجری عمر سعد فرمان حمله داد و لشکر به حرکت در آمد. امام حسینعلیه السلام در آن ساعت در بیرون خیمه […] 0

    عصر تاسوعا

    بنا به نقل طبری عصر پنجشنبه نهم محرم سال ۶۱هجری عمر سعد فرمان حمله داد و لشکر به حرکت در آمد. امام حسینعلیه السلام در آن ساعت در بیرون خیمه […]

    ادامه ...